1

ชื่อทุน:

        การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงาน:

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน       

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        วงเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด


รายละเอียด: 

         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุน และมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศ  โครงการ “ขอรับการส่งเสริมการลงทุน” เป็นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับการส่งเสริม จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากร ภาษีนิติบุคคล และได้สิทธิการถือครองที่ดิน เป็นต้น

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. เป็นกิจการที่กำหนดไว้ในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย  
  • หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
  • หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
  • หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
  • หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
  • หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
  • หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
  • หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 2. ประเภท ขนาด และเงื่อนไขกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน สามารถศึกษาข้อมูล จากประกาศเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน 

เป็นนิติบุคคล / นามบุคคล / สหกรณ์ / มูลนิธิ  

เงื่อนไข (โดยสังเขป)

 1. โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และโครงการที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษต้องมีมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ 
 2. ต้องมีเงินทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
 3. โครงการที่มีเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี 
 4. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน
 5. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใช้เครื่องจักรใหม่  
 6. มีระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                
โทรศัพท์ 02 -553-8111                
อีเมล์ head@boi.go.th
เว็บไซต์ http://www.boi.go.th

          

รายละเอียดเพิ่มเติม