1

หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพลาสติกร่วมจัดงาน "Medical Device Inno Award 2018"  โดยขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ แนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน หรือแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดทอนหรือขจัดอุปสรรคในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุหรือคนพิการ และตอบสนองการใช้งานอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป 
 

ลักษณะผลงานที่ส่งประกวดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • เป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานปราศจากผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ผลงานที่เสนอต้องเป็นของผู้สมัครโดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น หรือนำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง
 • มีรูปแบบที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสวยงาม
 • มีความสอดคล้องกับยุคสมัย สามารถรองรับการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   

คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ (โดยสังเขป)

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 2. ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ และเพศ
 3. สามารถส่งผลงานแนวคิดนวัตกรรมได้ทั้งรายบุคคลและทีมโดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน
 4. ผู้สมัครแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ทีม
 5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
   

กำหนดการรับสมัคร

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561
(โดยจะนับจากวันที่ผลงานส่งถึงสำนักงานเท่านั้น)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไพศาล (ตั้ม) โทร 08 9490 8270