1

หลักการและเหตุผล

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สำนักประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต" ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดงาน "Cutting Edge Technology ครั้งที่ 7" ภายใต้หัวข้อ "Smart Technology for Smart Food Industry" เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 

หัวข้อเสวนา

  • Digital Transformation สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  • การประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (AI) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอาหาร 
  • การใช้ประโยชน์ Big Data ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • การนำเทคโนโลยี Block chain มาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารด้วยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
     

งานกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ, นักวิจัยหรือ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่สนใจเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมอาหาร
 

กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 11 กันยายน 2561
*ลงทะเบียนฟรี จำนวนจำกัด


วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 16:00 น. 
ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) BTS วงเวียนใหญ่ ห้อง Auditorium ชั้น 7 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองนวัตกรรมอาหาร โทร. 0-94341-7111
Email: bd@foodinnopolis.or.th  Website:http://foodinnopolis.or.th 
หรือ
สำนักงานประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต โทร. 02470 9249
Email: ffi.trf@gmail.com FB:https://www.facebook.com/FutureFoodInd