1

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล ได้จัดงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 – RRi Congress IV” ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม (Unshelving research works with innovation tactics)” เพื่อติดตามความก้าวหน้า นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังภาคอุตสาหกรรม


กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 13 กรกฎาคม 2561
 

วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 15.30 น.
ณ. ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
เบอร์โทร 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353
อีเมล์ trfrri@trf.or.th