1

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561 (Rubber Innovation Awards, RIA 2018) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมยางโดยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยนวัตกรรม และสร้างโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์
 

ลักษณะผลงานที่ส่งประกวดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • เป็นสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ยางพาราเป็นองค์ประกอบหรือสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางพารา
 • อาจเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
 • เน้นการใช้วัสดุจากยางพาราเป็นส่วนประกอบในการจัดทำนวัตกรรม 
   

คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ 

 1. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
 2. นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี, ป.โท และ ป.เอก) ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
 3. ใน 1 ทีม สามารถมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน (โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดฯ ได้มากกว่า 1 ทีม)
 4. สำหรับระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน 
   

กำหนดการรับสมัคร

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 074 –282268 – 9 หรือ 099 - 4819032
โทรสาร : 074 - 282266
E – mail : psu.nriri@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.