1


หลักการและเหตุผล

ด้วยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubations & Science Parks Association, Thai-BISPA) ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศและในระดับสากล ทางสมาคมฯ ได้มีการจัดงาน Thai-BISPA Day 2018 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Catalyst for Thailand’s Innovation Ecosystem” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและแนวปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยาน วิทยาศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย และกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยง การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
 

กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 22 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด)
ภายหลังจากที่ท่านลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมงานพร้อม QR CODE ไปยังอีเมล์ของท่าน
 

วัน-สถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30
ณ. อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์ info@thaibispa.or.th 
โทร   0 2564 7701