1

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถาบันพลาสติกมีพันธกิจหนึ่งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน  โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "การยกระดับ SME สู่อุตสาหกรรมอนาคต"  จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมทั้งได้มีการจัด Workshop Business Model โดยผู้ที่เข้า Workshop มีโอกาสได้รับเลือกมาต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์จริงในรอบต่อไป
 

วัน-สถานที่จัดงาน

วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น4 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภีญดา เอกคณาลักษมี 
02 3915340-43 ต่อ 421