TechPropose

ชุดทดสอบธาตุสังกะสีภาคสนาม

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ชุดทดสอบธาตุสังกะสีภาคสนาม”  เพื่อใช้ในการตรวจติดตามสภาวะของธาตุสังกะสีสำหรับกิจกรรมต่างๆ   ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ราคาประหยัด ทราบผลรวดเร็วใน 5 วินาที

รายละเอียด

        “กระบวนการทดสอบสังกะสี”  มีความสำคัญในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหลายสาขา  เช่น การทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา ในดิน และในปุ๋ย เป็นปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ผลกระทบโดยตรงด้านผลผลิตทางการเกษตร เช่น ในโรงงานผลิตถุงมือ จุกนมจากยางพารามักประสบปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพจนต้องคัดสินค้าทิ้ง  สาเหตุเกิดจากชาวสาวยางมีการเติมน้ำกรดยางที่มีส่วนผสมของสังกะสีลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเสีย  และเมื่อส่งน้ำยางเข้าโรงงานก็ยังมีการเติมน้ำยาซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ในน้ำยางคอมปาวด์เข้าไปอีก ส่งผลให้น้ำยางมีปริมาณสังกะสีเกินมาตรฐาน และทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพ  หรือกรณีดินที่ใช้ปลูก ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่ว ชา กาแฟ พืชเหล่านี้ไวต่อภาวะขาดธาตุสังกะสี หากได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอจะทำให้ระบบชีวเคมีถูกทำลาย ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ มีผลผลิตต่ำ คุณภาพไม่ดี และเป็นโรคได้ง่าย  ในกรณีต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยเพื่อตรวจหาและควบคุมปริมาณสังกะสีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

        “ชุดทดสอบธาตุสังกะสีภาคสนาม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ในการตรวจติดตามสภาวะของธาตุสังกะสีสำหรับกิจกรรมต่างๆ    ใช้งานง่ายทั้งในและนอกสถานที่ พกพาสะดวก ใช้สารเคมีน้อย ราคาถูก ทราบผลรวดเร็ว และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ตามความต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบสังกะสีทางการเกษตร เช่น การทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา ในดิน และ/หรือ ในปุ๋ย เป็นต้น

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และราคาประหยัด
 • สามารถวัดได้ในความละเอียดสูง
 • ทราบผลรวดเร็วใน  5 วินาที  ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยและวัดได้ในความละเอียดสูง
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบสังกะสีในตัวอย่างอื่นที่เป็นสารละลาย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตชุดทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมและการเกษตร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
 • โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
 • โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยที่มีการเพิ่มธาตุสังกะสี
 • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช เช่น พืชไร่ ผลไม้ เป็นต้น
 • หน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการออกตรวจจับปุ๋ยปลอม
 • เกษตรกรชาวสวนยางพารา และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช เช่น พืชไร่ ผลไม้ เป็นต้น