1

ชื่อทุน:

        ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ปี 2561 รอบ 2

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

 • สำหรับนักวิจัยวุฒิปริญญาโท (Postmaster)  ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี)
 • สำหรับนักวิจัยวุฒิปริญญาเอก (Postdoc) ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี)
   

รายละเอียด: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขา ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการดังกล่าว สกว.มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัย “โครงการทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม การประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมโดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นที่ปรึกษา ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่การแก้ปัญหาจริงของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตจริง 

ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัย “โครงการทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)”  จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สกว.   มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ  และภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยจะทำงานวิจัยโดยประสานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด
 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่และอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสที่ปรึกษาในโครงการ โดยโจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. คุณสมบัติของนักวิจัย
  • เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  • มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  • ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก (ก่อนวันที่ทำสัญญารับทุน)ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุนต้องยังไม่ได้ทำงานประจำ ณ ที่ใด และสามารถทำงานเต็มเวลาให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนทุนได้สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
    
 2. คุณสมบัติอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสที่ปรึกษาในโครงการ  
  • พำนักอยู่ในประเทศไทย
  • มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  • มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยอย่างเพียงพอ
  • มีประสบการณ์ทำวิจัยในช่วง 5 ปีล่าสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ดี เช่น ได้รับสิทธิบัตร หรือมีการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ
  • ผู้มีผลงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือ มีสิทธิบัตร จะได้รับความสำคัญในการพิจารณา
  • สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดูแลนักวิจัยในการส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน และผลงานอื่นๆ จนกว่าจะปิดโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน
  • สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
    

เงื่อนไข

 1. โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม
 2. ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.
 3.  สถานประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
 4. สถานประกอบการต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนวิจัย (นับเฉพาะในรูปของตัวเงิน (In-Cash) เท่านั้น)
   

ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th  เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ           
https://www.facebook.com/trfrri

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ