1

ชื่อทุน:

       ทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech 

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        วันนี้ - 19 มีนาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        ไม่ระบุ


รายละเอียด: 

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย วิศวกรรมยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE) แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน โดยจะได้รับทุนตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

      ให้ทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. วิศวกรรมยานยนต์ (AE)
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และ
  3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE)

      แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน โดยจะได้รับทุนตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  • นักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วนศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คลณิตศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ 
  • เกรดปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานวิจัยโดดเด่นหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
  • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการฯ (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์โครงการฯ)  

เงื่อนไข

  1. แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน
  2. โดยจะได้รับทุนตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต
  3. ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นรูปธรรม มีโอกาสขยายผลหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์  0 2564 8016-8 

อีเมล์ taist@nstda.or.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม