นักวิจัยรุ่นกลาง

ชื่อทุน:

        ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 1,500,000 – 3,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี


รายละเอียด: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ สกว. จึงได้จัดใหม่มี “ทุนรุ่นกลาง” เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ได้แก่ 

 1. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology) ประกอบด้วย
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
  • เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)
  • นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnolgy) 
  • เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
    
 2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย 
  • การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
  • การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม
  • การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม 
  • ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
    
 3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier research) ประกอบด้วย 
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)
  • วิศวกรรม (Engineering) 
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) 
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science) 
  • วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science) 
  • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
  • เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด (Neuroscience and cognitive behavior)


คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
 2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา   (ปี ค.ศ. 2013-2017) 
  • สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเป็นผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่า impact factor
  • สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1
 3. ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป และมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 4. สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้


เงื่อนไข

สถาบันต้นสังกัดจะต้องร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่ผู้วิจัยเสนอขอ ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น


ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2278 8256, 60  E-mail: paemala@trf.or.th, siripat@trf.or.th