1

ชื่อทุน:

     ทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund Batch 1)

หน่วยงาน:

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ – 29 ธ.ค. 2560

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดย TED Fund สนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ภายใต้กรอบการสนับสนุน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ

รายละเอียด: 

ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ ซึ่งกระบวนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน เช่น เงินทุน บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยลดภาวะความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ให้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund) ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืน

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย TED Fund ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ได้แก่ 

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธุรกิจ และค่าแผนธุรกิจ
 2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การออกแบบ หรือวิศวกรรม
 3. การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ค่าทดสอบตลาด
 4. การทดสอบ และขอรับรองมาตรฐาน
 5. ค่าการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่
 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การซื้อสิทธิ์ (Licensing) ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดธุรกิจ
 7. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
 8. ค่าพัฒนาศักยภาพ
 9. ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • นักศึกษา 
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี 
 • บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
 • ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

เงื่อนไข

 1. มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือมีกิจกรรม หรือมีการพัฒนาศักยภาพ หรือมีความร่วมมืออื่น เช่น การทำกิจกรรมฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ หรือ รูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย (ณ เวลาก่อนเซ็นสัญญากับกองทุน) 
 2. มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
 3. มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน 
 4. มีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า10% ของมูลค่าโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนควรมีความพร้อม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่องและไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงการพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

ติดต่อสอบถาม

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : tedinfo@most.go.th
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4074

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   สมัครจับคู่เพื่อรับทุน**

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่ง โดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ