1

ชื่อทุน:

        ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        งบประมาณโครงการจะไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยงบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนในลักษณะทวิภาคีระหว่าง สกอ. และ สกว. 


รายละเอียด: 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ  ความกระตือรือร้นทางวิชาการ  และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์  


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่สำคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม


คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. ผู้สมัครขอรับทุนฯ เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. ผู้สมัครขอรับทุนฯ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง (Board Certificate) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2013-2018) หรือเป็นผู้สำเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2015-2018)
 3. ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะ มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-2018) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   
  • มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
   •      สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐานข้อมูล SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
   •      สำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  •  มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง
    
 4. ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 5. สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 6. ผู้สมัครขอรับทุนฯ ต้องต้องมีที่ปรึกษาร่วมอยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตาม สกว. กำหนด


เงื่อนไข

 1. ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. และผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ต้องดำเนินการสิ้นสุดโครงการเดิมที่รับทุนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนใหม่
 2. ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 1 บทความ หรือมีผลงานเป็นสิทธิบัตรที่ได้เลขที่คำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยการยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ สกว.


ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2278 8249, 55 และ 0 2278 8200 ต่อ 8321, 8389
E-mail: varisara@trf.or.th, kanchanit@trf.or.th, chayada@trf.or.th, sutasinee@trf.or.th