1

ชื่อทุน:

     ทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ระยะเวลารับสมัคร:  

         15 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่ระบุ

รายละเอียด: 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเป็นประโยชน์เชิง พาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย  

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการรวม 4 กรอบการวิจัย ได้แก่

 1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่ การเกษตรขนาดเล็ก–ขนาดกลาง
 3. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร และ
 4. การสนับสนุนทุน วิจัยเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
 • มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
 • มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
 • มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับ ทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
 • สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดาเนินการวิจัยให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
 • ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อานวยการแผนงาน สังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง
 • เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

 เงื่อนไข

 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน 
 2. คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดาเนินงานพร้อมทั้งมีระยะการวิจัยที่ชัดเจน 
 4. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 5. ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
 6. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่าง งานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนาทรัพย์สินทาง ปัญญาจากการวิจัยมาดาเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน ซ้ำซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว สวก.ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
 7. กรณีโครงการวิจัย เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุ
 8. งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ
 9. กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการอนุมัติให้ ดำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 10. กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
 11. หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-mail : support@arda.or.th
Tel : 0-2579-7435
Fax. : 0-2579-7235

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ