1

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        15 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 มีนาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        สนับสนุนงบประมาณวิจัยไม่เกิน 15  ล้านบาทต่อปี และรวม 3 ปีไม่เกิน 40 ล้านบาท 


รายละเอียด: 

     เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เป็นเทคโนโลยีในขั้น Pre-competitive stage ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเพาะเจาะจงใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อตามความต้องการของตนเองเพื่อเข้าสู่ Competitive stage ได้  

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   โดยฝ่ายอุตสาหกรรมและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Platform Technology ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเภทเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการหลายบริษัทมีความต้องการใช้และมีความจำเป็นต้องเตรียมการเผื่อไว้ในอนาคต จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ และเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในวงกว้างในรูปแบบ Open innovation ที่ภาคเอกชนในทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ลดความเสี่ยงในการลงทุนทำวิจัยด้วยงบประมาณที่สูงของเอกชนแต่ละราย เกิดการต่อยอดได้อย่างรวดเร็วและมีการลงทุนวิจัยต่อเนื่อง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะเอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ที่จำเป็นกับอุตสาหกรรมไทย โดยเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล  ตัวอย่างโจทย์ เช่น

1. อุตสาหกรรมอาหาร

 • In-line detection of nonmetallic contamination Technology: การหาเทคโนโลยีการตรวจสอบวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารระหว่างกระบวนการผลิต 
 • Non-Thermal processing technology platform : การหาเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนสูง

2. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

 • ระบบนำส่งวัคซีนสัตว์สำหรับโรคอุบัติใหม่ (Delivery systems of animal vaccines for emerging infectious diseases) 

3. อุตสาหกรรมดิจิทัล

 • Big Data/ Data Analytics: วิธีการจัดการโครงสร้างข้อมูล วิธีการเข้าถึงข้อมูลใน Big Data 

4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

 • Waste2Energy platform: การพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
   

คุณสมบัติผู้รับทุน 

คุณสมบัติของหัวหน้ากลุ่ม และอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่ม  

 1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (เพื่อแสดงศักยภาพในการสามารถผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามระเบียบการตีพิมพ์ผลงานของของมหาวิทยาลัย)
 2. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ สกอ. 
 3. มีประสบการณ์การนำงานไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น การทำ Technology Licensing หรือ Start up หรือทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือทำงานร่วมกับชุมชน

คุณสมบัติของนิสิต / นักศึกษา

 1. มีผลการเรียนดี หรือมีผลงานวิจัยเผยแพร่ 
 2. มีศักยภาพที่จะศึกษาระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ
   

เงื่อนไข

 1. เป็นโครงการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการย่อยมากกว่า 2 โครงการขึ้นไปหรือโครงการเดี่ยว
 2. ต้องมีการบูรณาการนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย
 3. ต้องเป็นโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของภาคเอกชน (Demand-driven) และเป็นเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในเชิงการตลาดอย่างชัดเจน โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 รายในโครงการ หรือมีการร่วมสนับสนุนในนามของสมาคมที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงให้เห็นว่าเป็นความต้องการจากสมาชิกของสมาคมนั้นๆ โดยสมาคมต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ Open Innovation ที่ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจะสามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งหากมีโครงการวิจัยต่อยอดจาก Platform Technology นี้ที่เป็นโจทย์วิจัยเฉพาะราย (Specific) ของแต่ละบริษัท สกว. จะพิจารณาจัดสรรทุนให้เป็นลำดับต้น
 6. ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. สนับสนุนงบประมาณวิจัยรวม 3 ปีไม่เกิน 40 ล้านบาท และงบประมาณต่อปีไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี และภาคเอกชนสนับสนุนในลักษณะ Participation Fee ในรูปของเงินสด (In cash) ผ่าน สกว. รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ
 7. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สนับสนุนทุนนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในระดับปริญญาเอก ภาคเอกชนสนับสนุนในลักษณะ Participation fee ในรูปของเงินสด (In cash) ผ่าน สกว. รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ 


ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายอุตสาหกรรม 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-8245  E-mail: trfindustry@trf.or.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   สมัครจับคู่เพื่อรับทุน**

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ