1

 

ชื่อทุน:

       ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ "Natural Products for Drug Discovery"

หน่วยงาน:

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระยะเวลารับสมัคร:  

       วันนี้ -12 เมษายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

       โครงการละไม่เกิน 3-5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี



รายละเอียด: 

      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ได้ร่วมสนับสนุน โครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery โดยมุ่งหวังที่จะใช้กลไกความร่วมมือนี้ในการผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) โดยสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการจากหลากหลายสาขา เช่น งานวิจัยด้านเคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ เป็นต้น ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ริเริ่มให้มีทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจีนซึ่งทำให้นักวิจัยไทยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่ขาดจากนักวิจัยจีนได้  การสนับสนุนโครงการที่ผ่านมาได้มีการค้นพบสารต้นแบบหลายสาร  รวมทั้งสารที่ฤทธิ์ยับยั้งหรือรักษาโรคเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน:

ประเด็นเกี่ยวกับ Natural Products for Drug Discovery for Aging Society (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุ) โดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคแอลไซเมอร์ เป็นต้น


คุณสมบัติผู้รับทุน (โดยสังเขป)

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำงานประจำ สังกัดอยู่ในสถาบันอุดม ศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
  2. เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ไม่น้อยกว่า 15 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน) และไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์  โดยต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือชื่อท้ายอย่างน้อย 10 เรื่องที่ต้องมีค่า impact factor รวมกันไม่ต่ำกว่า 15 และเป็นผู้ที่มี h-index ไม่ต่ำกว่า 10 นับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
  3. ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
     

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8252
E-mail : sujaree@trf.or.th

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ