TRF-CAS

ชื่อทุน:

      ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

หน่วยงาน:

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระยะเวลารับสมัคร:  

      วันนี้ – 14 มีนาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

 • ทุนสำหรับนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่: ลงเงินไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2 ปี
 • ทุนสำหรับนักวิจัยและอาจารย์รุ่นกลาง: วงเงินไม่เกิน 1,500,000 - 3,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี


รายละเอียด: 

      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ และ Chinese Academy of Sciences (CAS)  ได้ร่วมสนับสนุนทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research) ด้าน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS จะจัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน:

 1. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 
 2. การศึกษาระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติเช่น ดิน น้ำ ป่า 
 3. ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) 
 4. การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)


คุณสมบัติผู้รับทุน (โดยสังเขป)

นักวิจัยหลัก (PI) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย

1. ทุนสำหรับนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่

 • มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-2017)
 • ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2. ทุนสำหรับนักวิจัยและอาจารย์รุ่นกลาง

 • มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-2017)
 • นักวิจัยหลักของโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มานำเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
 • ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อมูลใหม่ มีการตีความใหม่และ/หรือมีการสร้างระเบียบวิธีใหม่
 2. มีการนิยามปัญหา และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการแสวงหาความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยให้แก่นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 3. เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 4. ในกรณีที่โครงการวิจัยมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยโครงการที่มีความร่วมมือกับนักวิจัยจาก Chinese Academy of Sciences (CAS) นักวิจัยรุ่นใหม่ในโครงการจะมีโอกาสในการสมัครขอรับทุนประเภท mobility จาก CAS เพิ่มเติม
 5. ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผลงานวิจัยที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ควอไทล์ที่ 1-3 หรือในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 หรือการยื่นจดสิทธิบัตร
 • ผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่
   

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8254 โทรสาร 0-2278-8248 
E-mail : saengpetch@trf.or.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม