1

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2018)

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                

ระยะเวลารับสมัคร:  

         ไม่ระบุระยะเวลาปิดรับสมัคร

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่ระบุ

รายละเอียด: 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้มีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง จึงได้จัดเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2018)” เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ              

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ให้ทุนสนับสนุนกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาที่ระบุ

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี (2556)
  2. มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
  3. สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี
  4. จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment

เงื่อนไข

  1. สนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี 

  2. สนับสนุนทุนในส่วนของค่าครองชีพนักวิจัย และค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาที่รับทุน

     

ติดต่อสอบถาม

Postdoctoral Fellowship Program ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4470 (วลี) โทรสาร 0 2564 6339
อีเมล์ walees@mtec.or.th
เว็บไซต์ www.nstda.or.th/cdp

รายละเอียดเพิ่มเติม