1

ชื่อทุน:

      ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน:

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระยะเวลารับสมัคร:  

      วันนี้ – 19 เมษายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

      สนับสนุน 10 ทุนทุนละ 1 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีรายละเอียด: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มีเป้าหมายในการต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดให้มี “ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทุนแก่นักวิจัยที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ ในการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์
 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

โจทย์วิจัยต้องสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย


คุณสมบัติผู้รับทุน

  1. ผู้รับทุนต้องทำงานวิจัยอยู่ในประเทศไทย
  2. เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย) หรือนักวิจัยอาวุโส (เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น) ที่เคยได้รับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ
     

เงื่อนไข

  1. เป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากการต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุในขอบเขตงานวิจัย
  2. สำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ต้องมีศักยภาพในการนำไปใช้ และระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ธุรกิจอุตสาหกรรมใดนำไปใช้ นำไปใช้อย่างไร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด รวมทั้งระดับความสนใจของผู้ประกอบการ/เอกชนต่อโครงการวิจัยที่เสนอ หากอยู่ในรูปนำร่อง/ต้นแบบอุปกรณ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ จะให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
  3. สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย ต้องระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด อย่างไร และเกิดผลกระทบใด
     

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8251-4
โทรสาร 0-2278-8248
E-mail: poom@trf.or.th