IoT

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย
        โดยมีงบประมาณวิจัยต่อเนื่องรวม 3 ปี ไม่เกิน 150 ล้านบาท และงบประมาณต่อปีรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท


รายละเอียด: 

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มีความร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา อันจะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things ภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัย โดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ หรือการใช้และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ ผ่านระบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ในรูปแบบ Application, Product, Service สำหรับ Smart City 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล
โทรศัพท์ 09 2465 2265, 08 9234 1413
E-mail: trf.cat.fund@gmail.com

*เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

*เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ