1

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 2/2561

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ - 20 เมษายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        รวมทุนละไม่เกิน 5 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 


รายละเอียด: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขาได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาลและ ได้มีร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมโดยจัดตั้งโครงการ “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ให้ทุนแก่นักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 


คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • คุณสมบัติของของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
  2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานที่ดี
  4. มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
  5. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
  6. ถ้าเคยได้ทุนวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการดำเนินการที่ดี
    
 • คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
  2. เป็นสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้และสามารถตรวจสอบได้
  3. ต้องสามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
  4. มีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สถานที่ในการทำวิจัยได้
  5. มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
  6. สามารถติดตามงานวิจัยได้จนกว่าจะปิดโครงการ


เงื่อนไข

 1. โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม
 2. ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว
 3. สถานประกอบการต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนวิจัย (นับเฉพาะในรูปของตัวเงิน (In-Cash) เท่านั้น
 4. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
         - สิทธิบัตร (Patent)
         - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype)
         - การขยายขนาดการผลิต (Scale-up) 

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการประเมินและความเห็นชอบจากผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรม สกว. สนช. และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีคุณภาพให้สามารถปิดโครงการได้


ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th  

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ