1


ชื่อทุน:

        ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        งบประมาณโครงการละ 12,000,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี 


รายละเอียด: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาวิชา และมีการสั่งสม องค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ จึงได้จัดตั้ง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีศักยภาพสูง ให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติทั้งในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ 


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ตามประเด็นโจทย์วิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ดังนี้

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

 1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์           
 2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
 3. ระบบโลจิสติกส์ 
 4. การบริการมูลค่าสูง
 5. พลังงาน

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1. สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
 2. คนไทยในศตวรรษที่ 21 
 3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 4. การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 
 5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

คณะกรรมการสามารถพิจารณาปรับความเหมาะสมของขอบเขตการสนับสนุนของข้อเสนอโครงการได้


คุณสมบัติผู้รับทุน (โดยสังเขป)

 1. ผู้สมัครขอรับทุนฯ เป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 2. เป็นผู้ที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและ/หรือสังคม มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.), ทุนนักวิจัยแกนนำ ของ สวทช. เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง
 3. ไม่มีตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะรับทุน และไม่รับทุนวิจัยหลักอื่นๆ อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย  (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) โครงการวิจัยขนาดใหญ่ของ สวทช. เพื่อให้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับงานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่ ยกเว้นในกรณีอยู่ระหว่างใกล้เสร็จสิ้นโครงการ และสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
 4. มีประสบการณ์ในด้านบัณฑิตศึกษา สามารถสร้างกลุ่มวิจัย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 


เงื่อนไข (โดยสังเขป)

 1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องเป็นการบูรณาการงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง และ Translational Research เพื่อการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยการดำเนินการคู่ขนานกันไป นำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
 2. ผลงานจากทุนวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ 
  • ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง และ/หรือ ผลงานวิจัยที่นำไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หนังสือ นวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการต้นแบบ และ
  • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยระบุว่าผลงานมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะนำไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการนำผลงานไปใช้แล้ว 
 3. หากข้อเสนอโครงการมีงบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ อย่างน้อย 20% ของงบประมาณที่ สกว. สนับสนุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างทีมวิจัยและหน่วยงานต่างๆ


ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2278 8253 (ชลนภา)
โทรสาร  0 2278 8248
E-mail:  chonnapa@trf.or.th
 

*เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

*เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ