1

ชื่อทุน:

        ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ปี 2561 (รอบที่ 2)

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        งบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 


รายละเอียด: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขา ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการดังกล่าว สกว.มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัย “โครงการทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม  ยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยในสถาบันของรัฐ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 4. มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 5. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
   

เงื่อนไข

 1. โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม 
 2. ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.
 3. สถานประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
 4. สถานประกอบการต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนวิจัย (นับเฉพาะในรูปของตัวเงิน (In-Cash) เท่านั้น)
   

ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 
อีเมล : trfrri@trf.or.th  เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ           
https://www.facebook.com/trfrri

 

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ