1

ชื่อทุน:

       ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (ประจำปีงบประมาณ 2562) 

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระยะเวลารับสมัคร:  

      รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา:  วันนี้  – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

      รับสมัครนักศึกษา:  1 พฤษภาคม 2561  – 31 สิงหาคม 2561 (รอบแรก), 1 ธันวาคม  2561  – 31 มกราคม 2562 (รอบสอง)

 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        ไม่ระบุ


รายละเอียด: 

       โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นโครงการของรัฐที่ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D. Research Fellowship) เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพที่เข้มงวดและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

       คปก. เกิดจากการประชุมร่วมกันของ 4 หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สวทช. และ สกว. เมื่อ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีความเห็นว่า ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอกอย่างรุนแรง ทำให้มีความอ่อนแอด้านการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงมีมติเสนอให้ สกว. รับภาระในการผลิตนักวิจัยใหม่ เนื่องจากเป็นปัญหาหลักของประเทศ

       สกว. โดยความร่วมมือของ สวทช. และ สกอ. (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ได้เสนอ “โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันความต้องการของประเทศใน 25 ปีข้างหน้า "Vision 2020" ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  เนื่องจากโครงการนี้ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีซึ่งเป็นปีฉลองกาญจนาภิเษกของการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้รับการจัดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีชื่อว่า “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)”

      คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รุ่นที่ 21 (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th  (อาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. และ อาจารย์ที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. จําเป็นต้องสมัคร หากจะรับนักศึกษารุ่นที่ 21)

คุณสมบัติผู้รับทุน

       คปก. มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำวิจัย จึงให้ความสำคัญกับมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผลงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่ทำวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาซึ่งเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ต้องมีผลการเรียนดี และ/หรือมีผลงานวิจัย ตามความเห็นชอบของ คปก. ใช้เวลาทำวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยด้วยโจทย์วิจัยของไทยและมีโอกาสไปทำวิจัยระยะสั้น (6-12 เดือน) กับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ และยังสามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติได้ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเมื่อมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ

   1. อาจารย์ที่ปรึกษาสมัครขอรับทุน

  • คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่จะส่งนักศึกษามาขอรับทุน
  2. พำนักอยู่ในประเทศไทย และมีเวลาให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างพอเพียง
  3. มีประสบการณ์ในการวิจัยสูง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ์มากพอที่จะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครของหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สมัครของหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สกว. กำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง 

   2. นักศึกษาท่ีจะขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย

  • นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้ (1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของ ช้ัน* (โดยมีหนังสือรับรองจากสํานักทะเบียน) หรือ (3) ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับข้อ (1) หรือ (2)
  • นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี คปก. ยอมรับ หรือวารสารวิชาการในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) หรือ วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพอย่างนอย เทียบเท่ากับวารสารระดับชาติท่ีผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation index Centre, TCI) กลุ่มท่ี 1
  • นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องมีคุณสมบัติ  (1) ผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับเดียวกับผู้มีวุฒิปริญญาตรี (2) กรณีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ได้เกียรตินิยม จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลงานตีพิมพ์ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (3) ผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 

ติดต่อสอบถาม
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. (อาจารย์ใหม่) : namfon@trf.or.th , thanawan@trf.or.th
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว (อาจารย์เก่า) : maliwan@trf.or.th , anussara@trf.or.th
โทรศัพท์ 02-278-8274