1

ชื่อทุน:

        นวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

หน่วยงาน:

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                

ระยะเวลารับสมัคร

        1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        เงินสนับสนุนสูงสุด 10,000,000 ต่อโครงการ


รายละเอียด: 

         สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ  ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ “นวัตกรรมมุ่งเป้า” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม 


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

เป็นโครงการวิจัยเพื่อแก้โจทย์ปัญหาอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายดังต่อไปนี้
1.ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
2.อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
3.ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ
4.อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT
5.ธุรกิจนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมเมือง

 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  • บริษัท / นิติบุคคล

เงื่อนไขทุน

  1. เป็นโครงการวิจัยเพื่อแก้โจทย์ปัญหาอุตสาหกรรม
  2. สนช. สนับสนุนงบประมาณร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการรวม โดยผู้ประกอบการต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการรวม

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                
งานนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)
โทร 02 017 5555   
อีเมล์ thematic@nia.or.th                   
             

รายละเอียดเพิ่มเติม