1

ชื่อทุน:

        นวัตกรรมแบบเปิด

หน่วยงาน:

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                

ระยะเวลารับสมัคร

        16 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2560

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        เงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 ต่อโครงการ


รายละเอียด: 

         สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ  ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ   “นวัตกรรมแบบเปิด”  มีหลักการ 3 ประการ ประกอบด้วย 1. การเปิดใจ (open mind)" เพื่อให้องค์กรพร้อมในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ 2. "การแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนแนวคิด (share thought)" ระหว่างหุ้นส่วนในธุรกิจนวัตกรรม และ 3. "การตัดสินใจ (make decision)" เพื่อการดำเนินการก่อนในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” เป็นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  • ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup

เงื่อนไขทุน

  1. เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สนช.
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตาม สนช. กำหนด
  3. การสนับสนุนโครงการเป็นรูปแบบคูปอง ซึ่งเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)       
งานนวัตกรรมแบบเปิด ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
โทรศัพท์ 02-017-5555                
อีเมล์ open@nia.or.th                   
             

รายละเอียดเพิ่มเติม