TechPropose

ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีเตรียมและผลิต “ผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถั่ว” ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทั่วไป

รายละเอียด

        “ผู้ป่วยโรคเบาหวาน” จำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายอย่างเคร่งครัด   แต่อาหารที่คนไทยรับประทานทุกวันก็คือ “ข้าว”  ซึ่งประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่และเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล   ข้าวที่บริโภคทั่วไปมีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) ค่อนข้างสูง  ดังนั้นการบริโภคข้าวในปริมาณมากเกินความต้องการในแต่ละมื้อย่อมส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น  มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

         กรรมวิธีเตรียมและผลิต “ผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถั่ว” ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ กว่าข้าวปกติ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร  เหมาะสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทั่วไป   โดยสูตรมีส่วนประกอบของธัญพืชและถั่วชนิดต่างๆ ที่มีความครบถ้วนตามหลักโภชนาการและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวาน   นอกจากนี้ ยังมีวิธีการเตรียมวัตถุดิบ (pretreatment) ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะที่ช่วยลดสารบางอย่างที่อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ  ตลอดจนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีความนุ่มและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค   มีคุณค่าทางโภชนาการและค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำลง ส่งเป็นการชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด

จุดเด่น
 • มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index : GI) ต่ำถึงปานกลาง ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด
 • ข้าวที่หุงสุก นุ่ม มีโปรตีนและสัดส่วนของกรดอะมิโนจำเป็นสูง
 • หุงง่าย ไม่ต้องซาวน้ำ เพราะถั่วและธัญพืชผ่านกระบวนการทำให้หุงสุกพร้อมข้าวรับประทานได้ทันที
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  ข้าวและธัญพืช และผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทั่วไป