ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมชับเคลื่อนประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap)  โดยในปีงบประมาณ 2561  ฝ่ายฯ มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามนโยบายรัฐบาล  โดยใช้กลไกการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน 

 

กรอบการสนับสนุน

สกว. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย

 • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์


เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

 1. เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 2. ประเด็นวิจัยต้องสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล 
 3. ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัยซึ่งเอกชนจะร่วมทุนวิจัยตามสัดส่วนที่ สกว. อุตสาหกรรมกำหนด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ)

กำหนดการรับสมัคร

สกว.เปิดโอกาสให้กับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยส่งกรอบข้อเสนอโครงการ ( concept proposal )  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560  (ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด  สกว. ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล์ trfindustry@trf.or.th  โทรศัพท์  02-278-8246