TechPropose

เครื่องกำจัดมอดและแมลงในผลผลิตทางการเกษตร

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “เครื่องกำจัดมอดและแมลงในผลผลิตทางการเกษตร” โดยอาศัยหลักการคลื่นความถี่วิทยุจำเพาะที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดตัวมอดและไข่มอดได้ 100%

รายละเอียด

        "มอด" เป็นศัตรูของข้าวตามธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นและเติบโตได้จากการเก็บข้าวสารไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง หากไข่ของมอดที่ตกค้างในเมล็ดข้าวได้รับออกซิเจนและอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะเร่งให้มอดสามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้เป็นอย่างดี มอดที่พบในข้าวสารมีอยู่หลายชนิด รูปร่างและลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่มอดที่เราพบได้บ่อยๆ คือ มอดข้าวเปลือก มอดข้าวสาร มอดฟันเลื่อย และมอดแป้ง มอดหนึ่งตัวมีไข่ประมาณ 100 ฟองและออกไข่ทุกวัน มอดจะกัดเมล็ดข้าวและวางไข่ไว้ข้างใน ระหว่างเป็นตัวอ่อนจะฝังอยู่ภายในเมล็ดข้าว และออกมานอกเมล็ดเมื่อตัวเต็มวัยแล้ว หากมีมอดจำนวนมากมอดจะกัดกินข้าวจะกระทั่งกลายเป็นผง เกิดความชื้น และมีกลิ่นหืน

        ระบบกำจัดมอดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ การใช้สาร “เมทิลโบรไมด์” ซึ่งเป็นสารเคมีที่ประเทศพัฒนาแล้วเลิกใช้ เนื่องจากมีรายงานถึงความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้มีการใช้วิธีรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก็เป็นวิธีที่มีราคาแพง และใช้เวลานานมากกว่า 15 วัน

        “เครื่องกำจัดมอด” ถูกพัฒนาคิดค้นโดยประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุที่มีความจำเพาะในการกำจัดมอด เมื่อข้าวกับมอดเคลื่อนตัวผ่านวงจรนี้พร้อมกัน ตัวมอดและไข่มอดจะรับพลังงานจากคลื่นจำเพาะนี้จนเกิดเป็นความร้อนและตาย โดยที่ข้าวไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เทคนิคนี้สามารถกำจัดตัวมอดและไข่มอดได้ 100% ปราศจากสารตกค้างเพราะไม่ใช้สารเคมี มีความปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • สามารถกำจัดตัวมอด  ไข่มอดและแมลงได้ 100%   ใช้ง่าย ไม่มีสารตกค้าง  ปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 • สามารถประยุกต์ใช้เครื่องกำจัดมอดในการกำจัดแมลงในผลิตผลการเกษตรอื่นๆ ได้ เช่น   ถั่ว พริกแห้ง   มะขามหวาน  ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น

 • กำจัดมอดด้วยอัตรา  10 ตัน/ ชั่วโมง  ด้วยต้นทุนไม่ถึง 10 บาท/ตัน

เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกข้าวและอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรและผู้ที่สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการโรงสี

 • ผู้ส่งออกข้าว