TechPropose

เครื่องมือบันทึกภาพรากพืชด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ให้เช่าเครื่องเพื่อทดลองใช้งานสำหรับหน่วยงานและผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “เครื่องมือบันทึกภาพรากพืชด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก พกพาง่าย รวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ทำลายรากพืช เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากพืชสำหรับการหาปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์พืชและการควบคุมการระบาดของโรคทางดินที่มีผลต่อพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด

        การศึกษาการเจริญเติบโตและการกระจายตัวของรากพืชเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งของศาสตร์ด้านสรีรวิทยาของพืช เนื่องจากรากพืชทำหน้าที่หลักในการดูดน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นเพื่อส่งไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของพืช อย่างไรก็ตาม การศึกษารากพืชยังมีข้อจำกัดเนื่องจากการขุดเจาะดินเพื่อแยกรากพืชออกจากดินโดยตรง อาจทำให้รากพืชได้รับความเสียหายและส่งผลให้การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของรากพืชทำได้ยาก

        ปัจจุบันมีวิธีการที่ทันสมัยสำหรับการศึกษาการเจริญเติบโตของรากพืชในดิน โดยใช้เทคนิค Minirhizotron ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประเมินการเจริญเติบโตและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำลายรากพืช แต่เทคนิคดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากต้องนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

       “เครื่องมือบันทึกภาพรากพืชด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยลดต้นทุนและทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก พกพาง่าย และมีความแม่นยำสูง โดยอาศัยหลักการของอุปกรณ์ Minirhizotron แบบมาตรฐานเชิงการค้า แต่ใช้กล้องขนาดเล็กที่สามารถบันทึกภาพความละเอียดสูงและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อควบคุมการบันทึกภาพของกล้อง มีโปรแกรมควบคุม RIA (Root Image Analysis) สำหรับแปรผลภาพถ่ายรากพืชเพื่อใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรากพืช เหมาะในการใช้วิเคราะห์ศึกษาเพื่อจัดการพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงไม้ผลเศรษฐกิจ ช่วยศึกษาความผิดปกติของรากพืช การหาปริมาณแร่ธาตุและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และการควบคุมการระบาดของโรคทางดิน

จุดเด่น
 • บันทึกภาพได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ทำลายรากพืช
 • ปรับระดับความลึก ขึ้น-ลง โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าผ่านโปรแกรมควบคุม
 • ใช้พลังงานและสั่งงานผ่านทางการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพา
 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Capture_2.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐที่มีการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรกรรม
 • บริษัทอุตสาหกรรมพืช
 • นักวิชาการ / นักวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตรกรรม
 • ผู้ประกอบการเกษตรกรรม