Cover.png


หลักการและเหตุผล

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยของตนมาจัดทําแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ ประโยชน์ชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศ อังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดําเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให่นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs สําหรับในปี 2561 นี้ สกว. จึงกําหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมี รายละเอียดดังนี้

 
แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน

สกว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจํานวน 15 คน เข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วง เดือนตุลาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนําเสนอผลงานใน ลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จํานวน 7 คน ให้เข้ารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของ สกว.ถือเป็นที่สิ้นสุด


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ
  2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง ของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนใหม่นําผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
  3. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม


ระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560   ขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-278-8245,02-278-8264 E-mail: trfindustry@trf.or.th, trfirn@trf.or.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม.jpg​   ดาวโหลดแบบฟอร์ม.jpg