1

ชื่อทุน:

        โครงการการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet)

หน่วยงาน:

        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

ระยะเวลารับสมัคร:  

        ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2561 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อโครงการ เว้นแต่เอกชนลงทุนเพิ่ม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 2,000,000 บาท )
        มีระยะดำเนินโครงการไม่เกิน 5 เดือน


รายละเอียด: 

โครงการ Tech-based Startup เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สวทน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง Innovation Hubs อุทยานวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานเครือข่าย ด้านการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Innovation Hubs ให้แก่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี,วิสาหกิจชุมชน และ ธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในสาขาวัสดุศาสตร์ กลุ่มดิจิทัล กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาชีววิทยาและสมุนไพรเพื่อให้สามารถโครงสร้างพื้นฐานของรัฐด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดการเสี่ยงจากการวิจัยในและเริ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นการปิดช่องว่างนวัตกรรมของประเทศที่สำคัญ
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

อาจารย์,นักวิจัย, นักวิชาการ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)


เงื่อนไข (โดยสังเขป)

  1. ภาคเอกชนต้องร่วมลงทุน (ในรูปแบบ In-Cash และ/หรือ In–kind) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
  2. หากโครงการที่เป็นการต่อยอดโครงการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือ Innovation Hubs ซึ่งมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน (science technology and innovation based) โดยเน้นการผลิตสินค้า lot แรก เพื่อทดสอบตลาดและการยอมรับจากลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
  3. จะสนับสนุนงบประมาณผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้วิจัยสังกัด

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์
คุณพรทิพย์    เพิ่มวรัญญู โทร 02-333-3700 ต่อ 4084
คุณสุมนรัตน์   ริยาพันธ์    โทร 02-333-3700 ต่อ 4063
คุณชาญวิทย์  ตรีเดช       โทร 02-333-3921

อีเมล์ spa@most.go.th
 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ