1


ชื่อทุน:

       โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) รอบที่ 3

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                

ระยะเวลารับสมัคร:  

         ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

1.ให้ทุนสนับสนุนในลักษณะของทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching grant)

2.Research Gap Matching fund ≤ 75% ของงบประมาณโครงการ

 • วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สําหรับธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและธุรกิจ เครื่องสําอาง
 • ไม่เกิน 2,000,000 บาท  สำหรับธุรกิจ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : อาหารเพื่ออนาคต, ระบบขนส่งสมัยใหม่, การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย, เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ, นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
   


รายละเอียด: 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโครงการ “Research Gap Fund-TED Fund” มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการเอกชนและ Startup ได้เข้าถึงงานวิจัย และร่วมมือกันในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่พร้อมนําไปเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถเติบโตได้เร็ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำพัฒนาต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้ เทตโนโลยีของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทยให้ตอบสนองและพร้อมสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอดจากผลงานระดับห้องปฏิบัติการ ไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย
 1. มีผลงานวิจัยที่มีผลสําเร็จอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) มาแล้ว
 2. และผลงานวิจัยนั้นต้องได้รับการคุ้มครองหรือแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 3. ผลงานวิจัยมีศักยภาพในการนําไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด
 • ผู้ประกอบการ
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
 2. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 3. แผนธุรกิจ มีเป้าหมายทางการตลาด การเงินชัดเจน 


เงื่อนไข

 1. ต้องนําผลงานวิจัยที่มีผลสำเร็จอย่างน้อยในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) มาแล้ว
 2. ลักษณะโครงการเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการ ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ดําเนินการทดสอบตามมาตรฐาน หรือทดลองผลิต สินค้าเพื่อนําไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในรูปแบบของตัวเงินงบประมาณ (in-cash matching) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
 4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลการวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุนทุนนี้ อาจนำไปให้สิทธิแบบ exclusive หรือ non-exclusive ก็ได้ ทั้งนี้ กรณี non-exclusive ผู้สนับสนุนทุนสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ

 

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02-583-9992,
คุณวทันยา (081-700-6885), คุณชมพูนุช (081-318-7532) 
อีเมล์ gapfund@nstda.or.th

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ