1

ชื่อทุน:

        โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                

ระยะเวลารับสมัคร

        วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะการดำเนินโครงการ 5 ปี


รายละเอียด: 

         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้นักวิจัยที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีเป็นโยชน์ในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงจัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยไปเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ทั้งในด้านเศษฐกิจและสังคม ให้มีส่วนร่วมสร้างความความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต 


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ทางโครงการจะให้การสนับสนุนทุนวิจัยในในขอบเขตหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนและอุตสาหกรรมในอนาคตในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารเพื่ออนาคต, ระบบขนส่งที่ทันสมัย, สุขภาพและคุณภาพชีวิต เป็นต้น ที่สามารถสร้างเสริมอำนาจทางเศษฐกิจชีวภาพและเศษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (bio economy & digital economy)
  • จำนวน 1 ทุน
 2. โครงการวิจัยที่สร้างการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใด ๆ ภายในประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีหลัก  4 กลุ่มคือ เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีวัสดุและ นาโนเทคโนโลยี
  • จำนวน 1 ทุน
    

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (โดยสังเขป)

 1. เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในด้านที่ขอทุน มีศักยภาพเทียบเคียงกับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ และมีการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 2. ทีมวิจัยต้องมีหัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัย (เทียบเคียงได้กับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีมที่มีประสบการณ์รองลงมาให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับชั้น
 3. คณะผู้วิจัยเป็นนักวิจัยไทยหรือต่างชาติที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา, สถาบันการวิจัย ทั้งในภาครัฐและเอกชนเอื้อประโยชน์กับประเทศ / สถาบันไทย
 4. ผู้สมัครและคณะวิจัยต้องมีผลงานวิจัย, สิทธิบัตรหรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
 5. ไม่ดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป
   

เงื่อนไขทุน (โดยสังเขป)

 1. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือเชิงสาธารณะได้
 2. กรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รับการยินยอมจากต้นสังกัดให้สามารถเปิดเผยข้อมูลหรือสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้
 3. กรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์กับประเทศ / สถาบันไทย
   

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เลขที่ 73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2644-8083, 0-2644-8150 ต่อ 81832 (ดร.สิริกัญจณ์), 81833 (สุขฤทัย), 81882 (ดร.พัทจารี), 81810 (ฐิติวรรณ)
โทรสาร 0-2644-8100
อีเมล์     chair@nstda.or.th