1

หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนต่อยอดไอเดียในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับเจ้าของไอเดีย หรือเจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง นำเสนอไอเดียใหม่ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ความรู้เติมเต็มจากไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิด (Pitching) โดยตรงต่อเจ้าของแหล่งเงินทุน เพื่อให้การสนับสนุนทุนจัดตั้งธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

กรอบการสนับสนุน

โจทย์การแข่งขันภายใต้กรอบแนวคิด 2 แนวคิด คือ 

  • แนวคิดที่ 1  “Green Solution For Thailand 4.0" 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) หรือ นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการของเสีย (Waste management) 

  • แนวคิดที่ 2  “Advancing Thailand’s Industry with AI Solution” 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  เข้ามาใช้ในธุรกิจและสามารถนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมด้านการดูแล สุขภาพ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของคน และเทคโนโลยีที่มาคู่กับ AI คือหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดย AI จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองคอยควบคุมการทำงานช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการทำงานของคน


เงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้สมัครประเภทเดี่ยว หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน) และผู้สมัครต้องมีสัญชาติ เชื้อชาติไทย 
  2. แนวคิดธุรกิจที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นของตนเองและไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน 


เงื่อนไขการรับเงินทุนสนับสนุน

  1. ผู้สนับสนุนเงินลงทุน จะสนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินรายละ ห้าแสนบาท หรือตามขนาดของเงินลงทุนใน การจัดตั้งธุรกิจที่เหมาะสม (ไม่รวมที่ดิน) ทั้งนี้ อาจสนับสนุนเป็นรายงวดตามที่ต้องลงทุนประกอบการจริง 
  2. ผู้สนับสนุนเงินทุน และหรือ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเข้าติดตามความก้าวหน้าการประกอบการ โดยเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือใช้แบบสอบถามเป็นระยะๆ   
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนเงินทุน ต้องให้สิทธิ์แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเผยแพร่ผลงานต่อ สาธารณชน (ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แผนแนวคิดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอแล้วนั้น)
  4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Camp” และ “การออกแบบและดีไซน์ ผลิตภัณฑ์” จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยตนเองมิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือ เป็นอันสิ้นสุด 


กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 

ติดต่อสอบถาม

คุณณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์ โทรศัพท์ 0 2215 3313
คุณนราญา อินทร์ฤทธิ์ โทรศัพท์ 0 2216 5498 ต่อ 118
E – mail :  angelfund2561@gmail.com 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม