1

ชื่อทุน:

      โครงการ Newton Advanced Fellowship

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระยะเวลารับสมัคร:  

      วันนี้ – 14 มีนาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

 • สำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน 
  รวมงบประมาณไม่เกิน 4,756,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ต่อทุน
   
 • สำหรับนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน 
  รวมงบประมาณไม่เกิน 4,756,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ต่อทุน


รายละเอียด: 

      โครงการ Newton Advanced Fellowship  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (Co-Applicant) ในโครงการ และระหว่างการรับทุนนักวิจัยไทยจะต้องมีช่วงเวลาที่ไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ โดยงบประมาณโครงการส่วนหนึ่งสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการวิจัยของผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษได้


คุณสมบัติผู้รับทุน (โดยสังเขป)

 1. สำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนับสนุนโดย สกว. และ Royal Society)
  ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ซึ่งเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น Corresponding Author อย่างน้อย 5 เรื่อง
   
 2. สำหรับนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สนับสนุนโดย สกว. และ British Academy)
  ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ, Monograph, หรือเป็นบทความในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science หรือ Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง
   

ติดต่อสอบถาม

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คุณแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ โทร. 0-2278-8254 Email: saengpetch@trf.or.th
   
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คุณสุชาวลี ชูเอน โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8354 Email : suchawalee@trf.or.th
  คุณพรชนก อารยะกุลชัย โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8376 Email : pornchanok@trf.or.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม