1

 

ชื่อทุน:

        โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สวทช.

หน่วยงาน:

        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระยะเวลารับสมัคร:  

         วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        ไม่ระบุ


รายละเอียด: 

       โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. มีเป้าหมายสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ที่สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของ กฟผ. และเป้าหมายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

กรอบวิจัยโดย แบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า

กลุ่ม Transportation  เช่น

 • ผลกระทบด้านพลังงานของรถยนต์ไฮบริดเทียบกับรถยนต์เบนซิล / ดีเซล ตลอดวัฎจักรชีวิต ( Life cycle)
 • การเปรียบเทียบด้านพลังงานของรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับการเดินทางที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (เครื่องบิน, รถบัส)  ของประเทศไทย

กลุ่ม Building  เช่น

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data center 
 • การศึกษามาตรการที่เหมาะสมต่อการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  (Market penetration)  ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงและผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า

กลุ่ม Industry เช่น

 • การวิจัยและพัฒนาระบบพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การศึกษาด้านโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual power plant)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing

กลุ่ม Policy เช่น

 • การนำเทคโนโลยี Big data มาบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาพลังงาน (Energy supply) การส่งจ่ายพลังงาน (Distribution) และการใช้พลังงาน (Consumption)
 • การจัดหาพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
 • การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ในปี 2040 : ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคาร และภาคขนส่ง
 • การบริหารจัดการและการนำกลับมาใช้ใหม่ของแบตเตอรี่ในประเทศไทย
 • กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ทางสื่อสังคม (Social media) ของไทยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
 • ผลกระทบต่อราคาพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
 • นโยบาย FIT (Feed in Tariff) แบบ Non-firm สำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง (Intermittently)
 • การศึกษา Grid Parity ของพลังงานหมุนเวียน : PV, Biogas, Biomass เป็นต้น
 • การบูรณาการที่เหมาะสมของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar) และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) กับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และที่อยู่อาศัย (Smart home)

ขอบเขตงานวิจัยอื่นๆ

 • เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบทเพื่อผลิตไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (สามารถส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนามได้)
 • เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและลดการสูญเสียด้าน Demand side
 • เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียด้าน Supply side
 • การวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนและความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน


คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการที่สังกัดสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน
 2. เป็นผู้มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นที่ยอมรับ เช่น  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และ / หรือ มีสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ต้นแบบที่มีนวัตกรรม
 3. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานฯโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย
 5. เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม


เงื่อนไข

 1. เนื้อหางานวิจัยอยู่ในขอบเขตการสนับสนุนให้ทุน 
 2. เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์โดยแสดงข้อมูลการประยุกต์ใช้งานที่ชัดเจน และ/หรือแสดงข้อมูลความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการดำเนินโครงการโอกาสของผลงานที่จะนำมาสู่การขยายเชิงพาณิชย์และเกิดผลกระทบต่อประเทศ (Impact) เป็นต้น
   

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2117 6457 (ลัดดา) / 0 2117 6463 (ธนภัทร)      
E - mail:  ladda.sittisopak@nstda.or.th / thanapat.iamtan@nstda.or.th

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ