TechPropose

ไตรโคเดอร์มาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        ผลิตภัณฑ์  “เชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ 01-52”  สารชีวภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการควบคุมโรคข้าวโดยเฉพาะ   อาทิ โรคใบจุดสีน้ำตาล  ใบขีดสีน้ำตาล  โรคเมล็ดด่าง ลดการเกิดเมล็ดลีบของข้าว รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์มีทั้งชนิดผงและชนิดเม็ดที่นำไปใช้สะดวกและเก็บรักษาได้นาน

รายละเอียด

        “ไตรโคเดอร์มา” (Trichoderma harzianum)  เป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง พบได้ในดิน เศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุ  เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด  โดยวิธีเป็นปรสิต การสร้างน้ำย่อยออกมาย่อยผนังของเส้นใย และการแข่งขันโดยแย่งอาหารกับเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคอ่อนแอและขาดแคลนอาหารจนตาย นอกจากนี้  คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาอีกประการหนึ่งคือ ช่วยละลายแร่ธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย  ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำเชื้อราชนิดนี้มาใช้เพื่อควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ทั้งพืชไร่  ไม้ผล  พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด  โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นรับรองว่าไตรโคเดอร์มาสามารถป้องกันโรคพืชชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งโรคพืชที่อยู่ใต้ดิน เช่น โรคเมล็ดเน่า หัวหรือรากเน่า โคนเน่า และโรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน ได้แก่ กิ่ง ผล ใบ และดอก

        “สายพันธุ์เชื้อราไตรโคเดอร์สายพันธุ์ 01-52” ได้รับการวิจัยและพัฒนาคัดเลือกมาจากดินธรรมชาติ ช่วยควบคุมโรคในเมล็ดและใบข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดสีน้ำตาล  และโรคใบขีดสีน้ำตาล  ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง   งานวิจัยได้ทดสอบแช่เมล็ดข้าวเปลือกกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ “ 01-52”  ก่อนหว่านลงในนาข้าว พบว่า ช่วยลดการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล  ใบขีดสีน้ำตาล  โรคเมล็ดด่าง และลดการเกิดเมล็ดลีบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และน้ำหนักของเมล็ด และเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่   โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสด ซึ่งมีจุดอ่อนที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ  มีอายุเก็บรักษาค่อนข้างต่ำ  ผลงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาชีวภัณฑ์ในรูปแบบชนิดผงและเม็ด  ซึ่งทำให้สะดวกในการนำไปใช้ และมีอายุเก็บรักษายาวนานกว่าเดิม  โดยยังคงประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรค พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารของรากข้าว  ช่วยส่งเสริมการเจริญโตในเวลาเดียวกัน

จุดเด่น
 • นวัตกรรมด้านสารชีวภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการเกิดโรคในข้าว พร้อมกับเสริมประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารของรากข้าว ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในเวลาเดียวกัน

 • ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงและเม็ด  ซึ่งเกษตรกรนำไปใช้ได้ง่าย โดยยังคงประสิทธิภาพการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตสูง และเก็บไว้ใช้ได้นาน

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตสารชีวภัณฑ์ ผู้ผลิตยา ปุ๋ย และผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรและชุมชนผู้ผลิตข้าว

 • กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม