TechPropose

ARDA ปาล์มสายพันธุ์ใหม่ ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เมล็ดพันธุ์ “ปาล์มน้ำมันลูกผสม ARDA”   คุณภาพดี ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูงเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

รายละเอียด

        “ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชพลังงานที่มีความต้องการเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตปาล์มมากเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่ผ่านมา  ไทยยังคงประสบปัญหาในเรื่องของพันธุ์ปาล์มน้ำมันอยู่มาก ทั้งปัญหาพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตต่ำและปัญหาพื้นที่ในการปลูก เนื่องจากธรรมชาติของปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างสูง การปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจึงมักจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลผลิตต่ำ ส่วนภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่บางส่วน และปัญหาอื่นๆ อาทิ ราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ พันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพต่ำ เป็นต้น

        สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม “ARDA” (ชื่อทางการค้า)  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง  โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ DNA ตรวจความบริสุทธิ์ของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน   ทำให้ได้ต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพเสมอกันและมีจำนวนเพียงพอสำหรับการนำมาผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม   จากการทดสอบปลูกในพื้นที่หลายจังหวัดในหลายภูมิภาคของไทย พบว่าปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ ARDA  ให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี  เมื่ออายุครบ 8 ปี   มีอัตราการให้น้ำมันต่อทะลายสูงเฉลี่ย 25-26% ผลผลิตจำนวนทะลายปาล์มสด 15-20 ทะลายต่อต้นต่อปี เนื้อหนา กะลาบาง ลักษณะลำต้นสูงเฉลี่ย 40-50 เซนติเมตรต่อปี ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา  สามารถปรับตัวได้ดีและให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปีในทุกพื้นที่  ทุกสภาพอากาศ  ที่สำคัญสามารถทนแล้งได้นานมากกว่า 90 วัน  ความสำเร็จจากงานวิจัยนี้นับเป็นก้าวกระโดดสำคัญซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มและอุตสาหกรรมผลิตปาล์มน้ำมันของไทย

จุดเด่น
 • ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ DNA ตรวจความบริสุทธิ์ของต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน  ที่ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ปาล์มคุณภาพสม่ำเสมอและจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
 • ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี และอัตราการให้น้ำมันต่อทะลายสูงเฉลี่ย 25-26%
 • ปรับตัวได้ดีและให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปีในทุกพื้นที่ ทุกสภาพอากาศ  โดยสามารถทนแล้งได้มากกว่า 90วัน
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปี 2557
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

techcompare_palm.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการและผู้สนใจจำหน่ายพันธุ์ปาล์ม ARDA
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรชาวสวนปาล์มทั่วประเทศ