1

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการจัดงาน  “Food and Agro Industry Fund Fair” โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ  การบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรในอนาคต  เปิดรับสมัครทุนวิจัยด้านธุรกิจเกษตรและอาหารแปรรูป  และกิจกรรม “Solution Matching”  จับคู่ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิจัย  ตัวแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยต่างๆ และผู้ประกอบการ / เกษตรกร  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ 
 

วัตถุประสงค์กิจกรรม

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบทิศทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรไทยในอนาคต
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบและสมัครขอรับทุนความรู้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ 
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพื่อใช้สำหรับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงของธุรกิจ 

 

เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อร่วมกิจกรรมจับคู่รับทุนวิจัย

 นักวิจัยที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 ธันวาคม 2560 
 

วัน-เวลา / สถานที่จัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่


ติดต่อสอบถาม

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)
เบอร์ติดต่อ 062-417-7383 , 02-470-9249 Fax 02-470-9346
อีเมล์ ffi.trf@gmail.com

 

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานักวิจัยตามคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญ และการคัดเลือกของ สกว. ถือเป็นที่สิ้นสุด ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม