Tech2Biz  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการเผยแพร่ จับคู่ ความต้องการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม  เปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ" จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • วุฒิปริญญาตรี-โท  คณะ / สาขา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสุขภาพ หรือสารสนเทศ 
 • มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สรุปประเด็น รวมถึงการนำเสนอและจัดทำเอกสารได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรมตัดต่อ ตกแต่งภาพได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย บทความเผยแพร่หรือด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 • ติดต่อประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดประชุม จัดนิทรรศการ เป็นต้น
 • พิจารณา ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนออนุมัติทุนวิจัย ติดตามงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนสรุปปิดโครงการวิจัย
 • ประสานกับนักวิจัยเพื่อติดตามผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 • วิเคราะห์ สรุป และจัดทำข้อมูล / รูปภาพเพื่อการเผยแพร่ 
 • การประชาสัมพันธ์และโปรโมตเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสวัสดิการ คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหลากหลายสาขา รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  

 

สนใจส่งประวัติส่วนตัว (CV) และรูปถ่าย พร้อมบอกเล่าเหตุผลที่คุณอยากร่วมงานกับเรามาที่ jittraporn.trf@gmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2561

 

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ประเทศไทยด้วยกัน"