TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

มอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมและมูลค่าผลตอบแทนของทรัพย์สินทางปัญญาและมีไอเดียในการต่อยอดผลงาน
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “มอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” โดยนำแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ (back emf) มาใช้กลับคืนสู่ระบบ เพื่อลดการใช้พลังงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียด

      “มอเตอร์” เครื่องกลที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล โดยอาศัยการทำงานของขดลวดภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า พบได้ในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มอเตอร์ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ขณะทำงานเกิดแรงดันย้อนกลับ (back emf)  ซึ่งจำเป็นต้องกำจัดทิ้งเพื่อไม่ให้สารกึ่งตัวนำที่เป็นตัวขับเกิดความเสียหาย

       “มอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาระบบมอเตอร์ ที่มีหลักการไม่เหมือนมอเตอร์ทั่วไปโดยนำแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ (back emf) มาใช้กลับคืนสู่ระบบ ทดแทนการกำจัดทิ้ง เพื่อให้มอเตอร์ใช้พลังงานน้อยกว่ามอเตอร์ทั่วไป หากนำไปประยุกต์ใช้กับยานพาหนะก็จะช่วยให้ได้ระยะทางเพิ่มขึ้น

จุดเด่น
  • เป็นการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่ประยุกต์ใช้ได้กับยานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิด
  • ช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มระยะทางของยานพาหนะ
  • ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน รวมถึงผู้ผลิตยานพาหนะไฟฟ้าต่างๆ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน รวมถึงผู้ผลิตยานพาหนะไฟฟ้าต่างๆ