1

ชื่อทุน:

        โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสถานบันอุดมศึกษาและภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคผลิตและบริการ (Talent Mobility)

หน่วยงาน:

        สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

         รอบที่ 1 ภายในวันที่ 24 พ.ย 2560
         รอบที่ 2 ภายในวันที่ 26 ม.ค 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่เกิน 600,000 บาท

รายละเอียด: 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการของภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ จึงได้จัดตั้งโครงการ “Talent Mobility” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยไปปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) และหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L) 

ลักษณะของโครงการที่ให้การสนับสนุน

  1. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร (R&D) การพัฒนาบุคลากรและทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ และ
  2. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

การปฏิบัติงานของอาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือว่า

  1. เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของของหน่วยงานต้นสังกัด
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีข้อผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุน สามารถนับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย
  3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือตำแหน่งงานอื่นๆ รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน

คุณสมบัติผู้รับทุน 

เป็นอาจารย์ / นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

เงื่อนไข

  1. เงินงบประมาณโครงการที่สนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัย วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท โดยไม่รวมถึงการจัดซื้อครุภัฑณ์
  2. ต้องเป็นโครงการที่ผ่านอนุมัติจาก สวทน. ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอโครงการมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ                
โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 222
อีเมล์ talentmobility@sti.or.th
เว็บไซต์ www.sti.or.th/talentmobility

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ