ชื่อทุน

        ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

หน่วยงาน

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งเเต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

รายละเอียด

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย โดยมีหัวข้อการสนับสนุน ดังนี้

  • การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนานาชาติ ระดับ Organizational Bridging Fund
  • การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ระดับ Network Strengthening Fund
  • การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ระดับ Partnership Initiative Fund

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 02 470 7961-63
        E-mail : pmu.b@nxpo.or.th