1

ชื่อทุน:

       ทุนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation for Community)  

หน่วยงาน:

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ระยะเวลารับสมัคร: 

       วันนี้ – 30 กันยายน 2561

       ประกาศผลภายในเดือนตุลาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 550,000 บาท โดยแบ่งกาสนับสนุนงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • C1 : Conceptual plan(แผนแนวความคิด) ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
 • C2 : ค่าประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

รายละเอียด: 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ได้วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation for Community) ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนร่วมกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยดำเนินงานในเขตพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. C1 : Conceptual Plan For Community การจัดทำแผนงานเบื้องต้นเพื่อใช้พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
 2. C2 : Digital Transformation for Community การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
   

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน เช่น สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม มูลนิธิ
 2. วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฏหมาย
   

ประเภทของโครงการ

 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการการผลิตสินค้า
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการสินค้า
 3. เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่
 4. การให้บริการด้านดิจิทัล
   

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7101
โทรสาร : 0-2143-8059
อีเมล์ : ossc@depa.or.th