กรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วด้วยโคจิแบบเร่งด่วน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “กรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วด้วยโคจิแบบเร่งด่วน” กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ที่ทำให้ได้ซีอิ๊วที่มีคุณภาพดี มีรสชาติดี และใช้ระยะในการหมักน้อยกว่ากระบวนการดั้งเดิม 3 เท่า  

รายละเอียด

        กระบวนการหมักซีอิ๊วเป็นวิธีการที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ โดยกระบวนการดั้งเดิมมีขั้นตอนการหมักที่สำคัญ คือ ขั้นตอนการหมักโคจิ ใช้ความสามารถของราชนิดหนึ่งในการย่อยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในถั่วเหลืองและข้าว ส่วนขั้นตอนที่ 2 คือการหมักโคจิในน้ำเกลือ หรือเรียกว่าขั้นตอนการทำโมโรมิ (moromi) จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเอนไซม์ที่ผลิตจากราในช่วงการหมักโคจิ ร่วมกับแบคทีเรีย และยีสต์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ซีอิ้ว มีกลิ่น และรสชาติที่จำเพาะ ซึ่งกระบวนการการหมักแบบดั้งเดิมนี้ใช้ระยะเวลานาน 1 – 3 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้น เพื่อต้องการให้ได้รสชาติที่มีคุณภาพที่ดี และเป็นกระบวนการที่มีความพิถีพิถันพร้อมทั้งต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญของผู้ผลิตอีกด้วย

       “กรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วด้วยโคจิแบบเร่งด่วน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับช่วยย่นระยะเวลาการผลิตด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม โดยดำเนินการปรับปรุงวิธีการที่ใช้ในการผลิตตลอดจนถึงการเตรียม โคจิ   เพื่อใช้ในขั้นตอนการทำโมโรมิ เพื่อให้ได้ซีอิ๊วทีมีกลิ่น รสชาติ และคุณภาพที่ดี ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการหมักน้อยกว่ากระบวนการดั้งเดิม 3 เท่า

จุดเด่น
  • ใช้ระยะเวลาในการหมักน้อยกว่ากระบวนการดั้งเดิม 3 เท่า
  • ซีอิ๊วทีมีกลิ่น รสชาติ และคุณภาพที่ดี  
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้สนใจทั่วไป