กรรมวิธีการผลิตพลาสติกจากส่วนผสมเหลือใช้ในอุตสาหกรรม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธี “การผลิตพลาสติกจากส่วนผสมเหลือใช้ในอุตสาหกรรม” เป็นการรีไซเคิลของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยผ่านการทดสอบจนได้อัตราส่วนที่เหมาะสมแก่การผลิตสารประกอบพอลิเมอร์ที่ใช้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงช่วยลดปริมาณขยะในขั้นตอนผลิต อีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการกำจัดขยะที่เหลือใช้อีกด้วย

รายละเอียด

        กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบพอลิเมอร์ประเภทเอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (Ethylene vinyl acetate, EVA) และพอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinyl chloride, PVC) โดยทั่วไปจะมีส่วนที่เหลือใช้และจะถูกกำจัด ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเพิ่มต้นทุนในการกำจัดสารที่เหลือทิ้งดังกล่าว ส่งผลให้การนำเอาสาร EVA และ PVC ที่เหลือใช้มาผลิตเป็นวัสดุขึ้นรูปเพื่อใช้ประโยชน์จึงเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

        “กรรมวิธีการผลิตพลาสติกจากส่วนผสมเหลือใช้ในอุตสาหกรรม” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นเพื่อนำเอาสารพอลิเมอร์เหลือใช้มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ส่วนผสมพลาสติกเหลือใช้กลุ่ม EVA และ PVC มาทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ต้องการใช้งาน จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังมีคุณสมบัติคล้ายเดิม ซึ่งใช้ต้นทุนน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย 

จุดเด่น
 • ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติคล้ายเดิมแต่ต้นทุนต่ำกว่า

 • เพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาติก

 • โรงงานที่รับกำจัดสารพอลิเมอร์เหลือทิ้ง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงงานอุตาหกรรมผลิตและแปรรูปพลาสติก

 • ผู้ที่สนใจ