1

รายละเอียด

       การประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 TECHCON 2019 เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมและบรรยายความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers) จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย

ผลงานที่สามารถส่งเข้ามาร่วมประชุม

  • วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์
  • บริหารธุรกิจและการจัดการ

วัน เวลา สถานที่

       ลงทะเบียน ภายใน 29 มิถุนายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 028785048

E-mail: techcon@siamtechno.ac.th

Facebook: http://www.facebook.com/techcon2019

Website: http://techcon.siamtechu.net