การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรําข้าวปราศจากไขมันทรานส์

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต "มาร์การีนจากน้ำมันรําข้าวปราศจากไขมันทรานส์" ด้วยวิธีการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมันในรูปของออร์แกโนเจลร่วมกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส ทำให้มาร์การีนปราศจากกรดไขมันทรานส์และมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ

รายละเอียด

        มาร์การีนหรืออาจเรียกว่าเนยเทียมเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันในรูปไขแข็ง โดยทั่วไปมักเตรียมจากน้ำมันพืช ซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว และมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง จึงต้องนํามาผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial hydrogenation) หรือกระบวนการเกิดผลึก (Crystallization) เพื่อให้มีกรดไขมันอิ่มตัวมากขึ้น ทําให้มีลักษณะทางกายภาพและเนื้อสัมผัสเป็นที่น่าพอใจ ช่วยเพิ่มความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั้น (Oxidative stability) เพิ่มอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น ไม่มีกลิ่นหืน และทนความร้อนได้สูงขึ้น รวมทั้งทําให้น้ำมันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการอบหรือการทอด แต่การผลิตโดยกรรมวิธีดังกล่าวนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวปริมาณสูงและกรดไขมัน  ทรานส์เป็นองค์ประกอบ โดยจากรายงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานอาหารทีมีกรดไขมันอิ่มตัวปริมาณสูงและกรดไขมันทรานส์เป็นองค์ประกอบนั้นทําให้มีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ เช่น เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

        “การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรําข้าวปราศจากไขมันทรานส์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในรูปของออร์แกโนเจล (Organogel) ซึ่งเป็นการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมันเพื่อให้อยู่ในสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว เหมาะสําหรับการทาปาดโดยอาศัยสารที่ทําให้เกิดเจล (Geling agent) หรือ โอลีโอเจลเลเตอร์ (Oleogelator) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส เพื่อให้ได้ต้นแบบออร์แกโนเจลอิมัลชัน สําหรับนํามาพัฒนาต่อยอดในการผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรําข้าวที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์และมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ (ประมาณ 23-25 % ของกรดไขมันทั้งหมด) เหมาะสําหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง ความดัน และเบาหวาน เป็นต้น

จุดเด่น
 • ได้สูตรและกระบวนการผลิตน้ำมันให้อยู่ในรูปของออร์แกโนเจลที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์และมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ
 • เทคโนโลยีที่ได้สามารถประยุกต์ใช้กับน้ำมันบริโภคได้ทุกชนิด สามารถปรับสูตรได้หลากหลาย ซึ่งหากปรับสูตรให้ได้องค์ประกอบกรดไขมัน ใกล้เคียงกับน้ำมันบริโภคตามข้อเสนอแนะของ WHO สามารถทําได้ง่าย
 • เทคโนโลยีที่ได้สามารถเพิ่มความคงตัวต่อการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการที่ดี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมันชนิดอื่นๆ เช่น มาร์การีน ซอร์ตเทนนิ่ง ผลิตภัณฑ์สเปรดต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
 • ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารทั่วไป