การแปรรูปอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์

จำนวน 267 คน

ระดับความพร้อม

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ

        อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างสูงต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้จำนวนแรงงานมาก (40 ล้านคน) มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาต่างๆ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 13 ของโลก และติดอันดับหนึ่งของโลกหลายรายการ และรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและมุ่งมันที่จะทำให้ไทยเป็น “ครัวโลก” โดยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมหลายด้าน อาทิ  การหักใช้จ่ายเพื่อไปคำนวณภาษีได้ 300%  การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  การจัดทำบัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นต้น

ตัวอย่างหัวข้อโจทย์ที่สามารถส่งให้เรา

 • การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
 • เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตอาหาร
 • เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • ซอฟแวร์ระบบควบคุมและเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น อาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์อาหาร ปราศจากกลูเตน อาหารที่มีสัดส่วนของน้ำตาลและแคลอรีต่ำ อาหารเฉพาะโรค เครื่องดื่มเพื่อความงาม ผงเครื่องดื่มสำเร็จรูป
 • การพัฒนากระบวนการผลิต / ยืดอายุการผลิต
 • การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Food Packaging)
 • Food safety
 • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 • Functional Food
 • Functional Oil
 • Food Nutrition
 • อาหารแช่แข็ง
 • Nanotechnology ด้านอาหาร
 • สารสกัดจากพืชเพื่อสุขภาพ
 • เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
 • การ Encapsulation น้ำมันและสารสำคัญต่างๆ
 • สาระสำคัญต่างๆ จากพืช
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • เทคโนโลยีีการผลิตข้าว
 • การพััฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ  หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโจทย์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเท่านั้น  ผู้สมัครฯ สามารถระบุหัวข้อโจทย์ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญได้ตามตัวอย่างด้านบนหรือกำหนดหัวข้อโจทย์ด้วยตนเองในแบบฟอร์มสมัครฯ

การตอบรับ